Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

ΑΚΥΡΕΣ ΟΙ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


Επισκέφτηκα την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και πρέπει να ομολογήσω ότι εντυπωσιάσθηκα.
Εκτός του γεγονότος ότι σε αυτό δημοσιεύονται οι αποφάσεις που αφορούν τις εγκρίσεις των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων στα έργα που εκτελεί το συγκεκριμένο υπουργείο κάνοντας γνωστές τις οποιαδήποτε οικονομικές μεταβολές στην κοινή γνώμη  (ανήκουστα πράγματα για εμάς εδώ) αλίευσα στην κατηγορία «ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» την 8868/15-3-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου που αναφέρει ότι «…συνιστά λόγο ακυρότητας της πράξης βεβαίωσης της παράβασης η μη αναγραφή επί του σχετικού εντύπου του αριθμού της οδού επί της οποίας έλαβε χώρα η παράβαση…»
Δηλαδή με απλά λόγια όσες κλίσεις για παράνομο παρκάρισμα δεν αναφέρουν και τον αριθμό της οδού στην οποία βεβαιώθηκε παράβαση «πάσχουν ακυρότητας».
Φανταστείτε τι έχει να γίνει στον Πύργο, που για να βρεις αριθμό οδού πρέπει να ψάχνεις μία ώρα, όση δηλαδή πρέπει και για να παρκάρεις.
Κάτι ξέρουν τελικά στο Δημαρχείο που τις σβήνουν σχεδόν όλες. Είναι μπροστά από όλους μας (για να μην λέτε μερικοί ότι λέω μόνο κακίες).

Η εγκύκλιος αναλυτικά αναφέρει
Για συνέχεια εδώ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                      
ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ                                            
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ                                                               
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27                   
Ταχ. Κώδικας: 101 83  Αθήνα                    
Υπεύθ. Ενημέρωσης : Ζ. Γκίκα                                         
Τηλέφωνο: 213 1364702                                 
Fax: 210 3744843                           

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010

Α.Π. : 8868
               
ΠΡΟΣ : Περιφέρειες του Κράτους
               α) Δ/νσεις Αυτ/σης & Αποκ/σης
  Έδρες τους
               β) Δ/νσεις Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης
  Έδρες τους στους Νομούς


ΘΕΜΑ : Ακυρότητα πράξεων βεβαίωσης παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αριθμ. 65171/9-11-2009 έγγραφο του Υπουργείου μας, περί ακυρότητας των πράξεων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το οποίο σας έχει αποσταλεί.
               β) Το υπ’ αριθμ. 4139/541/4-2-2010 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων.
              

Σε συνέχεια του α΄ σχετικού εγγράφου μας, το οποίο σας έχει ήδη αποσταλεί και κατόπιν ερωτήματος που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το εάν συνιστά λόγο ακυρότητας της πράξης βεβαίωσης της παράβασης η μη αναγραφή επί του σχετικού εντύπου του αριθμού της οδού επί της οποίας έλαβε χώρα η παράβαση, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής:  
Με βάση την υπ’ αριθμ. 2515/64/2007/11-7-2007 (1306 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση (περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της πράξης βεβαίωσης της παράβασης) και το άρθρο 104 του ΚΟΚ, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 10 του ΚΟΚ (περί σήμανσης οδών και ειδικότερα περί προσδιορισμού της περιοχής ισχύος της σήμανσης) προκύπτει ότι στην πράξη βεβαίωσης της παράβασης (κλήση) πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της διαπραχθείσας παράβασης, άρα και η ακριβής θέση του οχήματος, προκειμένου σε περιπτώσεις προβολής σχετικών αντιρρήσεων από τον «παραβάτη» κατά το άρθρο 104, παρ.2 του ΚΟΚ, να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος του αιτήματος από την αρμόδια Αρχή (θέση του οχήματος σε σχέση με την περιοχή ισχύος της σήμανσης), διαφορετικά η πράξη βεβαίωσης της παράβασης πάσχει ακυρότητας. Η θέση του οχήματος πρέπει να συγκεκριμενοποιείται, είτε με την αναγραφή του πλησιέστερου σε αυτό αριθμό της οδού, είτε με κάθε πρόσφορο στοιχείο που υποδεικνύει τη θέση του σε σχέση με τις πινακίδες σήμανσης.

Επί του εν λόγω θέματος το Υπουργείο Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων, με το ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφό του, διευκρινίζει, ότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το αρμόδιο διοικητικό όργανο, το οποίο φέρει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη της ορθής αναγραφής όλων των εκ του νόμου προβλεπομένων στοιχείων για τον ακριβή προσδιορισμό του οχήματος, του παραβάτη-οδηγού και της παράβασης που διαπράχθηκε, αναγράφει εσφαλμένα ή ελλειπή στοιχεία, η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε το παρόν έγγραφο στους οικείους ΟΤΑ,  για την πληρέστερη ενημέρωση αυτών και των Διευθύνσεων ή αυτοτελών τμημάτων Δημοτικής Αστυνομίας, προς ορθή αντιμετώπιση των προαναφερόμενων θεμάτων.
Το παρόν έγγραφο, καθώς επίσης και το υπ’ αριθμ. 65171/9-11-2009 έγγραφό μας, μπορείτε να τα αναζητήσετε στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.ypes.gr, διαδρομή: Το Υπουργείο / Εγκύκλιοι - Αποφάσεις).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
    Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας & Περιβάλλοντος
   (Επί του υπ’ αριθμ. 4139/541/4-2-2010 σχετικού.)
    Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
   Τ.Κ. 101 91 ΑΘΗΝΑ
2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
    Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
    Διεύθυνση Τροχαίας
    (Επί του υπ’ αριθμ. 2515/11/70-στ΄/1-2-
    2010 σχετικού.)
    Π. Κανελλοπούλου 4
    Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ                                 
3. Δήμο Δράμας
    Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας
    Κασσάνδρου 3Α & Πραξιτέλους
    Τ.Κ. 661 00 ΔΡΑΜΑ (επί του υπ’ αριθμ. 1333/11-1-
    10 σχετικού)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                              
1. Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α
    Τμήμα Φορολογικό
    -σε δύο αντίγραφα-
2. Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ.
    ( με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
    του Υπουργείου)
            
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης


                  Κ. Κιντής

            

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

να πω κι εγώ την κακία μου :)))
έλεος, κλήσεις και όχι κλίσεις!!!